นวัตกรรมดิจิทัล

 • Home
 • นวัตกรรมดิจิทัล
fff6e43bd88f4d88768d5a3f2ac51c80?s=96&d=mm&r=gTeerathComments (0)
Warning: Undefined array key 0 in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Undefined array key 0 in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Attempt to read property "name" on null in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย        :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
  ภาษาอังกฤษ   :  Bachelor of Science Program in Digital Innovation
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Digital Innovation)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : วท.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Digital Innovation)

จุดเด่น

 1. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีรายวิชาที่ฝึกเชิงปฏิบัติ และพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือจริงระดับมืออาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในภาคอุตสาหกรรม
 2. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลเน้นให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีทุนสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมแก่นักศึกษา และเน้นให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการแบบ Startup ได้ในระหว่างศึกษา โดยนักศึกษาจะได้ร่วมทำงานกับมีบริษัทจดทะเบียนที่บริหารงานโดยนักศึกษาของมหาวอิทยาลัยรังสิต ภายในการดูแลของคณาจารย์ที่มีประสบการณ์จริงในภาคอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะด้าน การพัฒนาซอฟแวร์แบบฟูลสแตก ความมั่นคงทางไซเบอร์และวิทยาการข้อมูล ที่สามารถทำงานและประยุกต์ใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร และค่าเล่าเรียน

 • หลักสูตรเรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิต
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 328,400 บาท (สามารถจบได้ใน 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง โดยวางแผนการเรียน)
 • สามารถกู้ยืมผ่าน กยศ. ได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 •   รับนักเรียนจบจาก ม.6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส. จบสายอะไรก็ได้ ไม่จำกัด
 •   มีฝันอยากเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านไอที
 •   อยากเป็นผู้ประกอบการ มีธุรกิจเป็นของตนเอง
 •   อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ Full Stack
 •   ชอบงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

เรียนเกี่ยวกับอะไร

 • พัฒนา Website และ Web Application
 • พัฒนา Mobile Application
 • ผลิตอุปกรณ์ Internet of Thing
 • เรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI
 • การพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack
 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Data Analytics
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

แนวทางประกอบอาชีพ มีหลากหลายด้านไอที เช่น

 • นักพัฒนาโปรแกรม (Full stack Developer)
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analyst)
 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (System Administrator)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Software Manager)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Officer)
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต      

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
  กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication) 12
 • โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาจำนวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 6
  กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (International Language and International Experience) 6
 • กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
 • นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) -
  กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) -
  กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) -
  กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy) -
  กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science) -
  กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style) -
  หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  หมวดที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
  2 วิชาชีพ 60
  วิชาชีพ-บังคับ 39
  วิชาชีพ-เลือก 21
  หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  แผนการเรียน

  ปีการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  DIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  DIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  DIT 103 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
  DIT 105 วิทยาศาสตร์และฑุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
  DIT 107 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
  DIT 108 การออกแบบอินโฟกราฟิก
  DIT 109 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  DIT 110 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
  DIT 203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  DIT 210 ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (2)
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (3)
  RSU 111 สังคมธรรมธิปไตย
  RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1

  ปีการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  DIT 104 กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
  DIT 106 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน
  DIT 201 ระบบฐานข้อมูล
  DIT 202 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
  DIT 208 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (2)
  DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 1
  DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 1
  DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยากรข้อมูล 1
  RSU xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (1)
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (1)
  XXX xxx กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1)

  ปีการศึกษาที 3

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  DIT 206 การจัดการระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร 3
  DIT 205 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
  DIT 207 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (3)
  DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 2
  DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 2
  XXX xxx วิชาเลือกเสรี (1)
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (4)
  DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 3
  DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 3
  XXX xxx วิชาเลือกเสรี (2)

  ปีการศึกษาที 4

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  DIT 204 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
  DIT 209 วิทยาการวิจัยด้านนวัตกรรมดิจิทัล
  DIT 491 ปริญญานิพนธ์ 1
  DIT 492 ปริญญานิพนธ์ 2
  DIT 498 สหกิจศึกษา

  ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

  ภารรวมกิจกรรมสาขานวัตกรรมดิจิทัล

  Comments are closed

  Verified by MonsterInsights