ปริญญาโท

  • Home
  • ปริญญาโท

ปริญญาโท

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยรังสิต
th-4814003

"บริหารอย่างไรให้นักศึกษาเรียนจบได้ภายใน 1 ปี
และตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีคุณภาพ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมามาลย์ ปานคำ
วิทยาลัยนวัตกรรมกิจิทัลเทคโนโลยี

การจัดการความมั่นคงไซเบอร์

และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสื่อสังคม

การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (Online)

Verified by MonsterInsights