เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Doctor of Philosophy Program in Information Technology)

ชื่อหลักสูตร

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย       : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Information Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Doctor of Philosophy (Information Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : วปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : Ph.D. (Information Technology)

ข้อมูลทั่วไป

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 1. แบบ 1.1 / 2.1 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 2. แบบ 2.2 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

ผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก

 • สำหรับผู้จบปริญญาโท ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีผลการเรียนระดับปริญญาโทเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5 หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
 • ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ RSU-test หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ CEFR หรือ CU-TEP
ค่าใช้จ่าย
 • แบบเหมาจ่าย(สำหรับผู้จบปริญญโท) 450,000 บาท 
 • แบบเหมาจ่าย(สำหรับผู้จบปริญญตรี) 600,000 บาท
 

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. หรือ
วันเสาร์ – วันอาทิตย์เวลา 09.00 – 16.00 น.

พิจารณาตามความเหมาะสมของผู้เรียนแต่ละคน

แนวทางในกระประกอบอาชีพ

 • นักวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ผู้จัดการและบริหารแอปพลิเคชั่น
 • ผู้จัดการและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • นักวิจัยในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาบันศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1 / 2.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
 • แบบ 1.1
 • หมวดที่ ชื่อหมวด หน่วยกิต
  1 หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 • แบบ 2.1
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหนวยกิตรวม
  2 หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
  3 หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
  4 หมวดดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 • แบบ 2.2
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหนวยกิตรวม
  2 หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
  3 หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต
  4 หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

  รายวิชาในหลักสูตร

  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  ENL 601 ภาษาอังกฤษสำหรับเสนอผลงานทางวิชาการ
  (English for Academic Presentations)
  3(3-0-6)
  DIT 701 วิธีวิทยาการวิจัย
  (Research Methodology)
  3(3-0-6)
  DIT 702 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  (Object-Oriented Design and Programming)
  3(3-0-6)
  DIT 705 ปัญญาประดิษฐ์
  (Artificial Intelligence)
  3(3-0-6)
  DIT 706 เครือข่ายดิจิทัล
  (Digital Network)
  3(3-0-6)
  DIT 707 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองข้อมูลธุรกิจ
  (Data Analytics and Business Modeling)
  3(3-0-6)

  หมวดวิชาบังคับ

  สำหรับ นักศึกษาแบบ 1.1 ไม่มีกำหนดให้ศึกษารายวิชา
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 790 การสอบวัดคุณสมบัติ
  (Qualifying Examination)
  0(0-0-0)

  หมวดวิชาบังคับ

  สำหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 และ 2.2 กำหนดให้ศึกษารายวิชาจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 709 วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูง
  (Advanced Research Methodology)
  0(0-0-0)
  DIT 790 การสอบวัดคุณสมบัติ
  (Qualifying Examination)
  3(3-0-6)

  หมวดวิชาเลือก

  สำหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาจำ นวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  สำหรับ นักศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชาจำนวนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 711 คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (Mathematics for Information Technology Research)
  3(3-0-6)
  DIT 713 การรู้จำรูปแบบ
  (Pattern Recognition)
  3(3-0-6)
  DIT 716 ประเด็นคัดสรรด้านระบบสารสนเทศ
  (Selected Topics in Information Systems)
  3(3-0-6)

  กลุ่มวิชาด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 724 การสื่อสารไร้สายขั้นสูง
  (Advanced Wireless Communications)
  3(3-0-6)

  กลุ่มวิชาด้านระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 737 ประเด็นคัดสรรด้านระบบคอมพิวเตอร์
  (Selected Topics in Computer Systems)
  3(3-0-6)
  CST 680 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และเทคโนโลยี
  (Selected Topic in Cyber Security Management and Technology)
  3(3-0-6)

  กลุ่มวิชาด้านการค้นพบความรู้

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 741 การประมวลผลภาพดิจิทัล
  (Digital Image Processing)
  3(3-0-6)
  DIT 742 งานวิจัยขั้นสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์
  (Advanced Research in Artificial Intelligence)
  3(3-0-6)
  DIT 743 การเรียนรู้ของเครื่องจักร
  (Machine Learning)
  3(3-0-6)
  DIT 746 ประเด็นคัดสรรด้านระบบปัญญาประดิษฐ์
  (Selected Topics in Artificial Intelligence Systems)
  3(3-0-6)
  DIT 747 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  (Big Data Analytics)
  3(3-0-6)
  DIT 748 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างมโนภาพข้อมูล
  (Data Analysis and Data Visualization)
  3(3-0-6)
  DIT 749 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
  (Computer Vision)
  3(3-0-6)
  DIT 750 การเรียนรู้เชิงลึก
  (Deep Learning)
  3(3-0-6)

  กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 751 บล็อกเชนและการประยุกต์แบบกระจาย
  (Blockchains and Distributed Applications)
  3(3-0-6)
  DIT 752 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
  (Cyber Security)
  3(3-0-6)
  DIT 753 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
  (Digital Forensic)
  3(3-0-6)
  DIT 754 ประเด็นคัดสรรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  (Selected Topics in Digital Technology)
  3(3-0-6)
  DIT 755 ประเด็นคัดสรรด้านเมืองอัจฉริยะ
  (Selected Topics in Smart City)
  3(3-0-6)
  DIT 756 ประเด็นคัดสรรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
  (Selected Topics in Cyber Security and Digital Forensic)
  3(3-0-6)

  หมวดดุษฎีนิพนธ์

  สำหรับ นักศึกษาแบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท (เน้นทำดุษฎีนิพนธ์)
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 791 ดุษฎีนิพนธ
  (Dissertation)
  48(0-96-48)
  สำหรับ นักศึกษาแบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท
  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิจ
  DIT 792 ดุษฎีนิพนธ
  (Dissertation)
  36(0-72-36)

  ข้อมูลติดต่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

  : 02-791-6000 ต่อ 4069
  : pen2512@gmail.com หรือ duanphen.t@rsu.ac.th
  Verified by MonsterInsights