นวัตกรรมดิจิทัล (ภาคพิเศษ)

 • Home
 • นวัตกรรมดิจิทัล (ภาคพิเศษ)

ข้อมูลสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล (ภาคพิเศษ)
(Bachelor of Science Program in Digital Innovation)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตร และค่าเล่าเรียน

 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา : วท.บ. : วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล)
 • หลักสูตรเรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิต
 • รับนักเรียน ม.ปลาย ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์ ปวช. ปวส. ผู้ที่ต้องการปรับวุฒิ
 • ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้วต้องการ Upskill และ Reskill
 • สามารถกู้ยืมผ่าน กยศ. ได้

จุดเด่นของสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

 • เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนด้านนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • แนวทางการเรียนเน้นปฏิบัติการจริงเพื่อสร้างประสบการณ์ตรง
 • มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมด้านไอทีและเครื่องข่ายรุ่นพี่มีศิษย์เก่า

เรียนเกี่ยวกับอะไร

 • พัฒนา Website และ Web Application
 • พัฒนา Mobile Application
 • ผลิตอุปกรณ์ Internet of Thing
 • เรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ Startup
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI
 • การพัฒนาโปรแกรมแบบ Full Stack
 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ Data Analytics
 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Cyber Security
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

แนวทางประกอบอาชีพ มีหลากหลายด้านไอที เช่น

 • นักพัฒนาโปรแกรม (Full stack Developer)
 • ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analyst)
 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (System Administrator)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Software Manager)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Officer)
 • เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneur

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น  8  กลุ่มวิชา ดังนี้

      กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2   จำนวนหน่วยกิตรวม    15   หน่วยกิต   แบ่งเป็น

      กลุ่มที่  1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)               3   หน่วยกิต

      กลุ่มที่  2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร                         12   หน่วยกิต

      (Internationalization and Communication)

      โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้

       กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (English Language)            6   หน่วยกิต

       กลุ่ม  2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ

       (International Language and International Experience)        6   หน่วยกิต

       กลุ่มที่ 3  ถึง  กลุ่มที่  8   จำนวนหน่วยกิตรวม   15   หน่วยกิต

       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่  3  ถึงกลุ่มที่  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

       กลุ่มที่  3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)

       กลุ่มที่  4 ศิลปะและวัฒนธรรม  (Arts and Culture)

       กลุ่มที่  5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม  (Innovative Entrepreneurship)

       กลุ่มที่  6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล  (Digital Media Literacy)

       กลุ่มที่  7 หลักคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)

       กลุ่มที่  8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์  (RSU My-Style)

 • หมวดวิชาเฉพาะ   90  หน่วยกิต  ประกอบด้วย

       1)   วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                      30   หน่วยกิต

       2)   วิชาชีพ                                    60   หน่วยกิต

              ก.   วิชาชีพ-บังคับ                    39   หน่วยกิต

              ข.   วิชาชีพ-เลือก                       21   หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

แผนการเรียน

ปีการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
DIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
DIT 103 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
DIT 105 วิทยาศาสตร์และฑุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
DIT 107 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
DIT 108 การออกแบบอินโฟกราฟิก
DIT 109 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
DIT 110 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
DIT 203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
DIT 210 ความมั่นคงระบบสารสนเทศ
XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (2)
XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (3)
RSU 111 สังคมธรรมธิปไตย
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1

ปีการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DIT 104 กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
DIT 106 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน
DIT 201 ระบบฐานข้อมูล
DIT 202 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
DIT 208 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (2)
DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 1
DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 1
DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มวิทยากรข้อมูล 1
RSU xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (1)
XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (1)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1)

ปีการศึกษาที 3

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DIT 206 การจัดการระบบฐานข้อมูลสำหรับองค์กร 3
DIT 205 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
DIT 207 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่
XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (3)
DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 2
DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 2
XXX xxx วิชาเลือกเสรี (1)
XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (4)
DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มความมั่นคงทางไซเบอร์ 3
DIT xxx วิชาเลือกกลุ่มโปรแกรมมิ่งแบบฟูลสแตก 3
XXX xxx วิชาเลือกเสรี (2)

ปีการศึกษาที 4

รหัสวิชา ชื่อวิชา
DIT 204 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
DIT 209 วิทยาการวิจัยด้านนวัตกรรมดิจิทัล
DIT 491 ปริญญานิพนธ์ 1
DIT 492 ปริญญานิพนธ์ 2
DIT 498 สหกิจศึกษา

ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

ภารรวมกิจกรรมสาขานวัตกรรมดิจิทัล

Verified by MonsterInsights