ปริญญาเอก

 • Home
 • ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นระดับ Cutting Edge พร้อมด้วยคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งยังมีประสบการณ์และผลงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

ปริญญาเอก
2 หลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
(วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี)

th-5790013
th-5011545
th-5790065
th-3814298
th-4714455
th-6090059
th-5390120
589002
th-3514333
th-5490077

INFORMATION TECHNOLOGY Doctor of Philosophy Program in Information Technology 

Faculty: College of Digital Innovation Technology 
Number of credits: Plan A (48 credits), Plan B (72 credits)
Intakes: June (S/66), August (1/66) and January (2/66) Semesters
Study Period: 3 days a week both weekdays and weekends

PLAN A

Subjects Credits
Professional subjects 3 credits
Elective subjects 9 credits
Dissertation 36 credits
Total 48 credits

1ST YEAR(1st Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 709 Advanced Research Methodology 3 credits
DIT xxx Elective 3 credits
Total 6 credits

1ST YEAR(2nd Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT xxx Elective 3 credits
DIT xxx Elective 3 credits
Total 6 credits

2ND YEAR(1st Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 790 Qualifying Examination 0 credits
DIT 792 Dissertation 9 credits
Total 9 credits

2ND YEAR(2nd Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 792 Dissertation 9 credits
Total 9 credits

3RD YEAR(1st Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 792 Dissertation 9 credits
Total 9 credits

3RD YEAR(2nd Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 792 Dissertation 9 credits
Total 9 credits

PLAN B

Subjects Credits
Professional subjects 3 credits
Elective subjects 21 credits
Dissertation 48 credits
Sum 72 credits

1ST YEAR(1st Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 709 Advanced Research Methodology 3 credits
DIT xxx Elective 3 credits
Total 6 credits

1ST YEAR(2nd Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT xxx Elective 3 credits
DIT xxx Elective 3 credits
Total 6 credits

2ND YEAR(1st Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT xxx Elective 3 credits
DIT xxx Elective 3 credits
Total 6 credits

2ND YEAR(2nd Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT xxx Elective 3 credits
DIT xxx Elective 3 credits
DIT 790 Qualifying Examination 0 credits
Total 6 credits

3RD YEAR(1st Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 793 Dissertation 12 credits
Total 12 credits

3RD YEAR(2nd Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 793 Dissertation 12 credits
Total 12 credits

3ST YEAR(1st Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 793 Dissertation 12 credits
Total 12 credits

3ST YEAR(2nd Semester)

Subject Code Subject Name Credits
DIT 793 Dissertation 12 credits
Total 12 credits

จบแล้วได้งานอะไร

 • นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
 • สารสนเทศนักวิชาการเทคโนโลยี
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นักวิชาการอิสระ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

หลักสูตรทั่วไป

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรราคา 450,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่อเทอม เทอมละ 75,000 บาท

หลักสูตรนานาชาติ

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 600,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่อเทอม เทอมละ 100,000 บาท

ติดต่อ

: duanphen.t@rsu.ac.th
: pen2512@gmail.com
: 02-791-6000 ต่อ 4069
th-931139
ดร.ปภังกร พิชญะธนกร
เบอร์ติดต่อ : 0945978747
Email : papangkorn.p@rsu.ac.th
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
oc-3414109
คุณเดือนเพ็ญ ทับทิม
เบอร์ติดต่อ : 02-791-6000 ต่อ 4069
Email : pen2512@gmail.com
เลขานุการหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 11/03/66

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นดุษฎีบัณฑิต
นักธุรกิจในสุขหรรษากับงานวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 09/11/66

สอบหัวข้อดุษฎีบัณฑิตหลักสูตร Ph.D.IT Rangsit
โดยมี รศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานสอบ

dr
Verified by MonsterInsights