ผลการพิจารณารางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565

  • Home
  • News
  • ผลการพิจารณารางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการพิจารณารางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิต (Excellent in Education)

รางวัลชมเชย

  • เทคนิคการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษาแรกเข้าในหลักสูตรปริญญาโท SMT

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมามาลย์ ปานคำ
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมงานวิจัย (Innovative Research and Development)

  • เทคนิคการของทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund)“Prove of Concept” จาก กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : โครงการพัฒนาสกูตเตอร์ไฟฟ้าโมเดลใหม่ชื่อ Momen Mini Bike

อาจารย์ศุภณัฐ จินตวัฒน์สกุล
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights