เทคโนโลยีสื่อสังคม

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
  ภาษาอังกฤษ : Master of Information Science Program in Social Media Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Information Science (Social Media Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : สท.ม. (เทคโนโลยีสื่อสังคม)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.I.S. (Social Media Technology)

ปรัชญา

มุงผลิตมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีสื่อสังคม ที่มีความรูความสามารถโดยอยูบนพื้นฐานของการคิดอยาง
เปนระบบ การคิดเชิงสรางสรรคและการคิดเชิงยุทธศาสตรเพื่อสรางความเปนผูนําดานการจัดการ การสรางความรู
ความรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนตรวจสอบวิเคราะหเนื้อหาของสื่อสังคม และการประยุกตใชนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตอบสนองตอความตองการขององคการทั้งภาครัฐและเอกชน สังคม และ
ประเทศชาติอยางมีธรรมาภิบาล โดยใหความสําคัญดานคุณภาพเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ที่มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสื่อสังคม และการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งสามารถจัดการเทคโนโลยี
  สารสนเทศและการสื่อสารดวยสื่อสังคมไดอยางมีคุณภาพสามารถตอบสนองตอความตองการขององคการและ
  นํามาซึ่งการแขงขันในภาคธุรกิจได
 2. ที่มีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงยุทธศาสตร และการคิดเชิงบูรณาการ เพื่อเปนพื้นฐานของการเปนผูนําและผูบริหารเทคโนโลยีสื่อสังคมระดับสูงที่มีความสามารถและศักยภาพ เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคการได
 3. ที่มีความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อสังคม เพื่อการพัฒนาระบบ การแกปญหาในการทํางาน รวมทั้งการจัดการโครงการเทคโนโลยีสื่อสังคม ทั้งในระดับองคการ ชุมชน ทองถิ่นภายในประเทศ และระหวางประเทศ
 4. ที่เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ รวมถึง จิตสํานึกในการดําเนินกิจการในหนาที่ที่ดี (Governance) โดยมุงหวังที่จะตอบสนองความตองการและรวมรับผิดชอบตอสังคม

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

เรียน วันจันทร – ศุกร เวลา 18.00 – 21.00 น. หรือ
วันเสาร – อาทิตย เวลา 09.00 – 16.00 น

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธาน

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
 • หมวดที่ ชื่อหมวด หน่วยกิต
  1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหนวยกิตรวม
  2 หมวดวิชาบังคับ 18
  3 หมวดวิชาเลือก 6
  4 หมวดวิทยานิพนธ์ 12
  หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 • แผน ข (ไม่ทําวิทยานิพนธ์)
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหนวยกิตรวม
  2 หมวดวิชาบังคับ 18
  3 หมวดวิชาเลือก 12
  4 หมวดค้นคว้าอิสระ 6
  5 การสอบประมวลผลความรู้ 0
  หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

  รายวิชาในหลักสูตร

  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
  (English for Graduate Studies)
  3(3-0-6)
  SMT 501 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสังคม (Fundamental of Social Media Technology)
  3(3-0-6)

  แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เรียนวิชาบังคับจํานวน 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 610 เทคโนโลยีเครือขายสื่อสังคม
  (Social Media Network Technology)
  3(3-0-6)
  SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในดานเทคโนโลยีสื่อสังคม
  (Research and Development in Social Media Technology)
  3(3-0-6)
  SMT 613 การตลาดออนไลน์
  (Digital Marketing)
  3(3-0-6)
  SMT 616 การออกแบบและการสรางสื่อสังคม
  (Designing and Building Social Media)
  3(3-0-6)
  SMT 617 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสังคม
  (Legal and Ethical Aspects in Social Media Technology)
  3(3-0-6)
  SMT 618 การวิจัยดานเทคโนโลยีสื่อสังคมขั้นสูง
  (Advanced Research in Social Media Technology)
  3(3-0-6)

  แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียน 2 วิชา รวม 6 หนวยกิต แผน ข เลือกเรียน 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 614 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสื่อสังคม
  (Social Media Technology Project Management)
  3(3-0-6)
  SMT 615 การตลาดสื่อสังคมแบบบูรณาการ
  (Integrated Social Media Marketing)
  3(3-0-6)
  SMT 624 สัมมนาในหัวขอเทคโนโลยีสื่อสังคม
  (Seminar in Social Media Technology)
  3(2-2-5)
  SMT 625 การจัดการขอมูลในเว็บ
  (Web Data Management)
  3(3-0-6)
  SMT 626 การจัดการเทคโนโลยีสื่อสังคม
  (Social Media Technology Management)
  3(3-0-6)
  SMT 627 การพาณิชยสื่อสังคม
  (Social Media Commerce)
  3(3-0-6)
  SMT 628 การตลาด กลยุทธ และการวิเคราะหสื่อสังคม
  (Social Media Marketing, Strategic and Analytics)
  3(3-0-6)
  SMT 629 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและกลยุทธการสรางแบรนด
  (E-business and Strategic Branding)
  3(3-0-6)
  SMT 630 การสรางสรรคเนื้อหาสําหรับสื่อสังคม
  (Creative Content for Social Media)
  3(3-0-6)
  SMT 631 นวัตกรรมดิจิทัลและแนวโนมของเทคโนโลยี
  (Digital Innovation and Technology Trends)
  3(3-0-6)
  DBM 634 ระบบขาวกรองธุรกิจ
  (Business Intelligence Systems)
  3(3-0-6)
  EAT 620 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  (Business Information Systems)
  3(3-0-6)
  EAT 626 ระบบการจัดการลูกคาสัมพันธ
  (Customer Relationship Management Systems)
  3(3-0-6)
  MKT 671 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
  (Consumer Behavior Analysis)
  3(3-0-6)
  MKT 673 กลยุทธผลิตภัณฑและตราสินคา
  (Product and Brand Strategy)
  3(3-0-6)
  MKG 634 การเปนผูประกอบการ
  (Entrepreneurship)
  3(3-0-6)
  COM 611 ทฤษฎีการสื่อสาร
  (Communication Theories)
  3(3-0-6)
  COM 641 เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคม
  (Communication Technologies and Society)
  3(3-0-6)
  COM 642 การจัดการระบบการสื่อสาร
  (Communication System Management)
  3(3-0-6)

  วิทยานิพนธ(แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) แผน ก แบบ ก2

 • แผน ก แบบ ก2
 • รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 666 วิทยานิพนธ์
  (Thesis)
  12(0-24-12)
 • แผน ข
 • รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 691 การศึกษาคนควาอิสระ
  (Independent Study)
  6(0-12-6)
  SMT 698 การสอบประมวลความรู้
  (Comprehensive Examinations)
  0(0-0-0)

  แผนการเรียน

  แผน ก แบบ ก2

  (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานพนธ์)

  ภาคการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในดาน เทคโนโลยีสื่อสังคม 3(3-0-6)
  SMT 613 การตลาดออนไลน์ 3(3-0-6)
  SMT 617 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสื่อสังคม 3(3-0-6)
  XXX 6xx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  XXX 6xx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 15 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 610 เทคโนโลยีเครือขายสื่อสังคม 3(3-0-6)
  SMT 616 ออกแบบและการสรางสื่อสังคม 3(3-0-6)
  SMT 618 การวิจัยดานเทคโนโลยี สื่อสังคมขั้นสูง 3(3-0-6)
  SMT 699 วิทยานิพนธ์ 6(0-12-6)
  รวม 15 หน่วยกิต

  แผน ข

  (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู)

  ภาคการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 612 การวิจัยและพัฒนาในดาน เทคโนโลยีสื่อสังคม 3(3-0-6)
  SMT 613 การตลาดออนไลน์ 3(3-0-6)
  SMT 617 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสื่อสังคม 3(3-0-6)
  XXX 6xx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  XXX 6xx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 15 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 610 เทคโนโลยีเครือขายสื่อสังคม 3(3-0-6)
  SMT 616 ออกแบบและการสรางสื่อสังคม 3(3-0-6)
  SMT 618 การวิจัยดานเทคโนโลยี สื่อสังคมขั้นสูง 3(3-0-6)
  XXX 6xx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  SMT 691 การศึกษาคนควาอิสระ 3(0-6-3)
  รวม 15 หน่วยกิต

  แผน ก แบบ ก2

  (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานพนธ์)

  ภาคการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 699 วิทยานิพนธ์ 3(0-6-3)
  รวม 3 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 699 วิทยานิพนธ์ 3(0-6-3)
  รวม 3 หน่วยกิต

  แผน ข

  (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู)

  ภาคการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  SMT 691 การศึกษาคนควาอิสระ 3(0-6-3)
  SMT 698 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0)
  รวม 3 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  XXX 6xx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 3 หน่วยกิต

  ข้อมูลติดต่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

  : 0-2791-6000 ต่อ 4112 จันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.

  : grad@rsu.ac.th หรือ supachat.k@rsu.ac.th

  Verified by MonsterInsights