คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

 • Home
 • คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
fff6e43bd88f4d88768d5a3f2ac51c80?s=96&d=mm&r=gTeerathComments (0)
Warning: Undefined array key 0 in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Undefined array key 0 in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Attempt to read property "name" on null in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

ข้อมูลทั่วไป

คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย         : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
  ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science Program in Computer Game and Esport
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science (Computer Game and Esport)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        : วท.บ. (คอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.Sc. (Computer Game and Esport)

ความสำคัญ

จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตแบบ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศโดยจะต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม นอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีวิสัยทัศน์ต้องการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน มนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ให้มีความรู้และทักษะที่สามารถประกอบอาชีพในยุคดิจิทัลได้ โดยเฉพาะบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมและอีสปอร์ต ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการตลาดสูง โดยรายงานจาก Forbes ปี 2562 ตลาดเกมทั่วโลกสร้างรายได้ 152.1 พันล้านดอลลาร์ สำหรับในประเทศไทยปี 2562 อุตสาหกรรมเกมมีมูลค่า 2.2 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 13% จากปี 2561 สำหรับธุรกิจอีสปอร์ตซึ่งเป็นการนำเกมมาจัดการแข่งขันเหมือนกีฬาชนิดอื่น ๆ ซึ่งในปี 2562 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดการแข่งขันมากกว่า 4,000 รายการโดยมีเงินรางวัลรวมถึง 211 ล้านดอลลาร์ สำหรับประเทศไทยธุรกิจ อีสปอร์ตเพิ่งเริ่มและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีการจัดแข่งขันเกมมากขึ้น มีสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และมีการจัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาระดับชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจเกมและ อีสปอร์ตในประเทศไทยและต่างประเทศต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสามารถทำงานให้กับประเทศเพื่อป้อนสู่ตลาดแรงงาน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้

จุดเด่น

หลักสูตรนี้มีสองแขนง

 •  แขนงวิชาพัฒนาเกม
 •  แขนงวิชาอีสปอร์ต

ทั้งสองแขนงจะมีวิชาร่วม และแยกกันชัดเจน สายพัฒนาเกมอาจจะเลือกวิชาอีสปอร์ตได้ หรือสายอีสปอร์ตจะเลือกวิชาพัฒนาเกมเป็นวิชาเลือกก็ได้

หลักสูตร และค่าเล่าเรียน

 • หลักสูตรเรียนทั้งหมด 126 หน่วยกิตเท่านั้น
 • สรุปคือถ้ามาสมัครลงทะเบียนเรียนเทอมแรก จ่าย 16,800 บาท
 • เทอมปกติต่อ ๆ ไป ประมาณเทอมละ 4-5 หมื่นต่อเทอมขึ้นกับจำนวนวิชาที่ลงทะเบียน
 • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 344,400 บาท (สามารถจบได้ใน 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง โดยวางแผนการเรียน)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • 👉 สำหรับแขนงวิชาพัฒนาเกม

 •   เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีฝันอยากสร้างเกม อยากทำเกม อยากสร้างโลกจินตนาการให้เป็นจริง
 •   เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบ การออกแบบตัวละคร การทำกราฟิกสำหรับงานเกม 2D, 3D, Pixel Art
 •   หรือคนที่อยากเป็นเกมโปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมเกม ใช้ Unity และ Unreal ในการสร้างเกม
 • 👉 สำหรับแขนงวิชาอีสปอร์ต

 •   เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต การเล่นเกมอย่างมืออาชีพ การจัดการแสดงเกม นักวิเคราะห์และวิจารณ์เกม นักทดสอบเกม นักพากย์เกม นักจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต ซึ่งต้องบอกว่ามีอาชีพด้านนี้เยอะมากในปัจจุบัน

*** จะเรียนควบ 2 ปริญญาก็ได้ แค่เก็บหน่วยกิตเพิ่มอีกนิดหน่อย เช่น อยากเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต ควบคู่กับ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม ถ้าจะเรียนต่อโท ก็อีกเพียง 1 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม (SMT)

เรียนเกี่ยวกับอะไร แนวทางประกอบอาชีพ มีหลากหลายด้านไอที เช่น

แนวทางประกอบอาชีพของแขนงการพัฒนาเกม มีหลากหลายให้เลือกว่าจะไปอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรม เช่น

 • นักวิเคราะห์และออกแบบเกม (Game Analyst and Designer)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer)
 • นักพัฒนากราฟิกและแอนิเมชันสำหรับ (Graphics and Animation Developer for Games)

แนวทางประกอบอาชีพของสายอีสปอร์ต มีหลากหลายให้เลือกว่าจะไปอยู่ตรงไหนของอุตสาหกรรม เช่น

 • นักพัฒนาสื่อดิจิทัล (Digital Media Developer)
 • นักทดสอบเกม (Game Tester)
 • นักพากย์เกม (Game Caster)
 • นักกีฬาอีสปอร์ต (Esport Player)
 • นักจัดการแข่งขันกีฬา (Esport League Manager)
 • นักวิจารณ์เกม (Game Reviewer)
 • ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต (Esport Athlete Manager)
 • ผู้ประกอบการด้านเกม (Game Entrepreneur)

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต    

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    126   หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
  กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication) 12
 • โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาจำนวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 6
  กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (International Language and International Experience) 6
 • กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
 • นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) -
  กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) -
  กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship) -
  กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy) -
  กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science) -
  กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style) -
  หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  หมวดที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
  2 วิชาชีพ 60
  วิชาชีพ-บังคับ
  (1) แขนงวิชาการพัฒนาเกม 45 หน่วยกิต
  (2) แขนงวิชาอีสปอร์ต 45 หน่วยกิต
  45
  วิชาชีพ-เลือก 15
  หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  แผนการเรียน

  ปีการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย
  THA xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (1)
  ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (2)
  DIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  DIT 103 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
  DIT 107 การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์
  DIT 110 พื้นฐานการออกแบบกราฟิก
  CGE 102 การวาดเส้นเบื้องต้น
  ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (3)
  RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ
  DIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  CGE 101 พื้นฐานการออกแบบ
  CGE 103 ประวัติศาสตร์ศิลปะเพื่อการออกแบบเกม
  CGE 104 พื้นฐานการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
  CGE 105 การออกแบบและการผลิตเกม
  CGE 106 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ

  ปีการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  DIT 104 กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
  DIT 108 การออกแบบอินโฟกราฟิก
  DIT 109 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
  CGE 207 การออกแบบกราฟิกสำหรับการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต
  CGE 208 การบริหารจัดการนักกีฬาอีสปอร์ต
  ENL xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 2 (4)
  DIT 105 วิทยาศาสตร์และธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
  DIT 106 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการลงทุน
  CGE 209 การบริหารและจัดการงานแสดงเกม
  CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (1)
  CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (2)
  XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (1)

  ปีการศึกษาที 3

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  CGE 391 โครงการอีสปอร์ต 1
  CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (3)
  CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (4)
  XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (2)
  XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (3)
  XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (1)
  CGE 392 โครงการอีสปอร์ต 2
  CGE 495 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต
  CGE xxx วิชาชีพ-เลือก (5)
  XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (4)
  XXX xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่ 3 – 8 (5)
  XXX xxx รายวิชาเลือกเสรี (2)
  DIT 104 กระบวนการธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ

  ปีการศึกษาที 4

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  CGE 497 ปริญญานิพนธ์

  ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

  ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

  Comments are closed

  Verified by MonsterInsights