ผลการพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566

  • Home
  • Uncategorized
  • ผลการพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการพิจารณารางวัลการจัดการความรู้ (KM)
ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารภาพลักษณ์และการสร้างความมีชื่อเสียง (Image and Reputation Management)

รางวัลดีเด่น 1 เรื่อง

  • สร้างอิทธิพลบนโลกโซเชียล เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ
    และนานาชาติ

อาจารย์ศุภณัฐ จินวัฒน์สกุล
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

post1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมงานวิจัย (Innovative Research and Development)
รางวัลดีเด่น 3 เรื่อง 3. การสร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

post2

Comments are closed

Verified by MonsterInsights