นวัตกรรมดิจิทัล (ออนไลน์)

 • Home
 • นวัตกรรมดิจิทัล (ออนไลน์)
fff6e43bd88f4d88768d5a3f2ac51c80?s=96&d=mm&r=gTeerathComments (0)
Warning: Undefined array key 0 in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Undefined array key 0 in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

Warning: Attempt to read property "name" on null in C:\xampp\htdocs\dit\wp-content\themes\acadu\inc\hooks\hooks-functions.php on line 348

หลักสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
  ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Digital Innovation Management
  (Internet-based Distance Education)
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Digital Innovation Management)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.S. (Digital Innovation Management)

ระบบการจัดการศึกษา

 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
  ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
 3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน

 1. ผู้เรียนมีชั่วโมงสนทนากับผู้สอนสัปดาห์ละครั้ง ช่วงเวลา 20.00-22.00 น.
 2. ผู้เรียนศึกษาผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (RSU Cyber
  University LMS) ได้ตลอดเวลา
 3. ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (RSU Cyber University
  LMS)
 4. ในรายวิชาที่มีการสอบปลายภาค ผู้เรียนเข้าสอบที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผ่านระบบออนไลน์ที่มีความ
  น่าเชื่อถือ
 5. ผู้เรียนเข้าน าเสนอหัวข้อวิจัย และผลการวิจัยที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือผ่านระบบออนไลน์ที่มีความ
  น่าเชื่อถือ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธาน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักสารสนเทศ
 2. ผู้จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ผู้บริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. นักพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. เจ้าของกิจการที่ต้องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
 6. ผู้ตรวจประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 • แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
 • หมวดที่ ชื่อหมวด หน่วยกิต
  1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหนวยกิตรวม
  2 หมวดวิชาบังคับ 15
  3 หมวดวิชาเลือก 9
  4 หมวดวิทยานิพนธ์ 12
  หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 • แผน ข (ไม่ทําวิทยานิพนธ์)
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหนวยกิตรวม
  2 หมวดวิชาบังคับ 15
  3 หมวดวิชาเลือก 15
  4 หมวดค้นคว้าอิสระ 6
  5 การสอบประมวลผลความรู้ 0
  หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  รายวิชาในหลักสูตร

  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับรวมหน่วยกิต)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  ENL 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
  (English for Graduate Studies)
  3(3-0-6)
  DIM 601 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัล
  (Fundamentals of Digital Innovation)
  3(3-0-6)

  แผน ก แบบ ก2 15 หน่วยกิต และ แผน ข 15 หนวยกิต

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 611 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (Information Technology Project Management)
  3(3-0-6)
  DIM 612 นวัตกรรมดิจิทัลส าหรับการจัดการ
  (Digital Innovation for Management)
  3(3-0-6)
  DIM 613 การจัดการเครือข่ายดิจิทัล
  (Digital Network Management)
  3(3-0-6)
  DIM 614 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
  (Computer Security Management)
  3(3-0-6)
  DIM 692 วิธีวิทยาการวิจัยด้านการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
  (Research Methodology in Digital Innovation Management)
  3(2-2-5)

  แผน ก แบบ ก2 รวม 9 หน่วยกิต แผน ข 15 หน่วยกิต

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 615 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  (Software Quality Assurance)
  3(3-0-6)
  DIM 616 นิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
  (Digital Forensics)
  3(3-0-6)
  DIM 617 สตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
  (Startup and Entrepreneurship in Digital Era)
  3(3-0-6)
  DIM 618 การก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (Information Technology Governance)
  3(3-0-6)
  DIM 619 การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองข้อมูลธุรกิจ
  (Data Analytics and Business Modeling)
  3(3-0-6)
  DIM 620 ปัญญาประดิษฐ์
  (Artificial Intelligence)
  3(3-0-6)
  DIM 621 สถาปัตยกรรมองค์กร
  (Enterprise Architecture)
  3(3-0-6)
  DIM 622 วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน
  (Cryptography and Blockchain Technology)
  3(3-0-6)
  DIM 693 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
  (Special Topics in Digital Innovation Management)
  3(3-0-6)

  วิทยานิพนธ(แผน ก แบบ ก 2) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)

 • แผน ข
 • รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 697 การศึกษาคนควาอิสระ
  (Independent Study)
  6(0-12-6)
  DIM 698 การสอบประมวลความรู้
  (Comprehensive Examinations)
  0(0-0-0)
  DIM 699 วิทยานิพนธ์
  (Thesis)
  12(0-24-12)

  แผนการเรียน

  แผน ก แบบ ก2

  (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานพนธ์)

  ภาคการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 613 การจัดการเครือข่ายดิจิทัล 3(3-0-6)
  DIM 612 นวัตกรรมดิจิทัลส าหรับการจัดการ 3(3-0-6)
  xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 12 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 611 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ 3(3-0-6)
  DIM 614 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
  DIM 692 ิธีวิทยาการวิจัยด้านการจัดการ นวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5)
  xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 12 หน่วยกิต

  แผน ข

  (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู)

  ภาคการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 613 การจัดการเครือข่ายดิจิทัล 3(3-0-6)
  DIM 612 นวัตกรรมดิจิทัลส าหรับการจัดการ 3(3-0-6)
  xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 12 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 611 การจัดการโครงการทางเทคโนโลยี สารสนเทศ 3(3-0-6)
  DIM 614 การจัดการความมั่นคงปลอดภัย คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
  DIM 692 ิธีวิทยาการวิจัยด้านการจัดการ นวัตกรรมดิจิทัล 3(2-2-5)
  xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 12 หน่วยกิต

  แผน ก แบบ ก2

  (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานพนธ์)

  ภาคการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 699 วิทยานิพนธ์ 6(0-6-3)
  รวม 6 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 699 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-9)
  รวม 6 หน่วยกิต

  แผน ข

  (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู)

  ภาคการศึกษาที่ 1

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 697 การศึกษาคนควาอิสระ 3(0-6-3)
  DIM 698 การสอบประมวลความรู้ 0(0-0-0)
  xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 6 หน่วยกิต

  ภาคการศึกษาที่ 2

  รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  DIM 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3(0-6-3)
  xxx xxx วิชาเลือก 3(3-0-6)
  รวม 6 หน่วยกิต

  ข้อมูลติดต่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

  : วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารรัตนคุณากร โทร 0-2997-2222 ต่อ 4055 / 085-423-2918 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. • สำนักงาน RSU Cyber University ตึก 5 ชั้น 2 ห้อง 236 โทร 0-2997-2222 ต่อ 3242, 3245 / 081-696-3446 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  : https://cyberuonline.rsu.ac.th
  : msitmonline@rsu.ac.th หรือ natthiya.s@rsu.ac.th หรือ grad@rsu.ac.th

  Comments are closed

  Verified by MonsterInsights