วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

 • Home
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) (Bachelor of Science Computer Science)
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตร และ รูปแบบหลักสูตร

 • รหัสหลักสูตร : 25320681100179
 • ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science
 • จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
 • ระดับปริญญา 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ใช้ภาษาไทยและอังกฤษ)
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

 • หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
 • คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปี พ.ศ. 2564

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer)
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Scientist)

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมืออาชีพชั้นแนวหน้าของประเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการคอมพิวเตอร์แนะนำ มาประยุกต์ได้ด้วยตนเองและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

ระบบการจัดการศึกษา

 • ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต แบ่งเป็น
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 3
  กลุ่มที่ 2 ความเป็นสากลและการสื่อสาร (Internationalization and Communication) 12
 • โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาจำนวนหน่วยกิตรวม 12 หน่วยกิต ดังนี้
 • กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language) 6
  กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (International Language and International Experience) 6
 • กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
 • นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  กลุ่มที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) -
  กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) -
  กลุ่มที่ 5 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) -
  กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy) -
  กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science) -
  กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style) -
  หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย
  หมวดที่ ชื่อวิชา หน่วยกิต
  1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18
  2 วิชาชีพ 72
  วิชาชีพ-บังคับ
 • กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 18 หน่วยกิต
 • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 15 หน่วยกิต
 • กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 15 หน่วยกิต
 • กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
 • 57
  วิชาชีพ-เลือก 15

  * ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 6 หน่วยกิต

  หมวดวิชาเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  แผนการเรียน

  ปีการศึกษาที่ 1(ภาคการศึกษาที่ 1)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  DIT 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (1)
  MAT 133 แคลคูลัส 1
  MAT 252 ความน่าจะเป็นและสถิติ
  RSU 185 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
  RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ

  ปีการศึกษาที่ 1(ภาคการศึกษาที่ 2)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  DIT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
  XXX xxx กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (1)
  MAT 221 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง
  MAT 241 พีชคณิตเชิงเส้น
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (1)

  ปีการศึกษาที่ 1(ภาคการศึกษาฤดูร้อน)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (2)
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 2 (3)
  Rsu 111 สังคมธรรมาธิปไตย

  ปีการศึกษาที่ 2(ภาคการศึกษาที่ 1)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  CSC 250 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
  CSC 331 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  CSC 360 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  CSC 362 ระบบฐานข้อมูล
  CSC 481 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ

  ปีการศึกษาที่ 2(ภาคการศึกษาที่ 2)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  CSC 350 การเขียนโปรแกรมเทคโนโลยีเว็บ
  CSC 420 ระบบปฏิบัติการ
  CSC 431 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  CSC 451 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
  CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (1)
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (2)

  ปีการศึกษาที่ 3(ภาคการศึกษาที่ 1)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  CSC 485 วิธีวิทยาการวิจัยเบื้องต้นสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
  CSC 487 กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  CSC 475 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
  CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (2)
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (3)

  ปีการศึกษาที่ 3(ภาคการศึกษาที่ 2)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  CSC 454 ภาษาการโปรแกรม
  CSC 480 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (3)
  XXX xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (1)
  XXX xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือกจากกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 7 (4)

  ปีการศึกษาที่ 4(ภาคการศึกษาที่ 1)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  CSC 472 ปัญญาประดิษฐ์
  CSC 492 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
  CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (4)
  CSC xxx หมวดวิชาชีพเลือก (5)
  XXX xxx หมวดวิชาเลือกเสรี (2)

  ปีการศึกษาที่ 4(ภาคการศึกษาที่ 2)

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  DIT 498 *สหกิจศึกษา
  * นักศึกษาจะต้องไปปฏิบัติสหกิจ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

  ติดตามกิจกรรมของสาขาวิชาได้ที่

  Verified by MonsterInsights